Nothing to Write Home About
לירון

לירון, Live& Kickin' Since מרץ שמונים-ותשע, הרצלייני.

מתיימר שלא להתמייר, טובע באותם הדפוסים.

 

הקרימזוניה

מי אני שאזרוק אבנים על הים?

 

24.07.05
13:33
אבטיחים

בפסח זרעתי אבטיח בחצר. "באמת?"
בסוף פסח של שנה הבאה הוא כבר מת.
לו הייתי יודע, שכל מה שאזרע, לא יפרח,
לא יצמח
לו הייתי יודע, שכל מה שאזרע, לא אוכל אני,
לא אטעם,
הייתי זורע אהבה.

ולא אוכל עוד, ולא אזרע
רק אפרח.  והורים לילדים קטנים יתלו עליי נדנדות,
כשם שתלו את רוצחיהם.
ינדנדו את ילדיהם,
כמו שהתנדנדו בסירותיהם בימים הסוערים,
ישירו להם שירי ערש שקטים, 
כפי ששרו לעומדים למות.

 

(הסוף.)